Tietosuojaseloste

KOIRAHUOLTO MINSKIKSEN REKISTERISELOSTE

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Koirahuolto Minskis
Särkiniementie 16 Lt 4, 70700 Kuopio
050 306 3653
koirahuoltominskis@gmail.com

 1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Koirahuolto Minskis
Minski Räty
Särkiniementie 16 Lt 4, 70700 Kuopio
koirahuoltominskis@gmail.com

 1. REKISTERIN NIMI

Koirahuolto Minskiksen asiakasrekisteri

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, sekä henkilön vapaaehtoinen suostumus.

 • Asiakkaiden eläinten hieronta- ja muun siihen liittyvän hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen ylläpito ja seuranta
 •  Hoidon seuranta ammatillisen kehittymisen perusteella ja hoidollisen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi
 • Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi, laskutus ja perintä sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien edellyttämät tehtävät
 •  Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta
 • Asiakkaalle tarkoituksenmukaisten hoitotoimenpiteiden arvioiminen ja niistä tiedottaminen
 • Lisäksi asiakkaiden yhteystietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen
 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Osarekisterit ovat:

 • Asiakkaan eläimen esitietolomake
 • Hierontakortti
 • Ajanvarausjärjestelmä (internet-pohjainen, järjestelmän toimittajana https://vello.fi/fi )

Esitietolomake sisältää asiakkaan antamat eläimen omistajan nimi-, puhelinnumero-, osoite- ja sähköpostiosoitetiedot, hoidettavan eläimen tiedot (mm. diagnoosi- tai tulosyytiedot, esitiedot saaduista hoidoista ja asiakkaan oman kuvauksen ongelmasta ja nykyisistä oireista, liikuntatottumuksista ja muista harrasteista, tiedot hoitotapahtuman kannalta oleellisista sairauksista ja terveydentilasta) ja asiakkaan antaman suostumuksen tietojen tallentamiseen Koirahuolto Minskiksen rekisteriin ja suostumuksen asiakkaan yhteystietojen käyttöön Koirahuolto Minskiksen ja asiakkaan välisessä markkinoinnissa. Asiakkaan antamia yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Yritysasiakkaalta kerätään seuraavat tiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yhteyshenkilön tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot.

Hierontakortti sisältää eläimen ja omistajan nimet, hoitosuunnitelman ja toteutuneiden hoitojen tiedot sekä käyntipäivämäärän.

Ajanvarausjärjestelmä toimii sekä internet-pohjaisesti www-sivuilla https://vello.fi/koirahuoltominskis/ että manuaalisesti puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

Internet-pohjainen ajanvarausjärjestelmä sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, ajanvarauksen päivämäärän, kellonajan, ajanvarauksen keston, varatun hoidon ja sen hinnan ja kenelle aika on varattu sekä varaamispäivän. Varaustapahtuman jälkeen järjestelmä lähettää automaattisesti sähköpostivahvistuksen varauksesta asiakkaalle ja hoitohenkilölle, jolle aika on varattu.

Manuaalisesti tehty ajanvaraus tallennetaan sekä fyysiseen kalenteriin että internet-pohjaiseen ajanvarausjärjestelmään sisältäen ajanvaraukseen ja yhteydenpitoon tarvittavat tiedot.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat sekä toimittamat (esim. eläimen röntgenkuvat, eläinlääkärin diagnoosit, eläinfysioterapeutin tai eläinosteopaatin antamat ohjeet) tiedot.

Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

Vellon kautta tehdyt ajanvaraustiedot.

 1. TIETOJEN SÄÄNNÖN MUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta poissulkien seuraavat kohdat:

 • Viranomaiset: Koirahuolto Minskis voi luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli Koirahuolto Minskis myydään, fuusioituu tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Koirahuolto Minskis voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Eläintiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Eläintietoja voidaan luovuttaa:

 • Eläimen omistajan pyynnöstä ja suostumuksella
 • Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla

Muut mahdolliset luovutuksensaajat:

 • Jatkohoitotilanteessa eläimen omistajan kirjallisella suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja omistajan ja/tai haltijan yksilöimälle toiselle eläinterveydenhuollon ammattihenkilölle.
 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Koirahuolto Minskiksen omasta rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Internet-pohjaisen Vello palvelun tarjoaja Bondi Blue Oy käyttää tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin Bondi Blue Oy takaa sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jotkin Bondi Blue Oy:nkumppaneista saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos Bondi Blue Oy siirtää tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, he huolehtivat henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle voi perustua myös suostumukseesi.

Lisätietoja: https://vello.fi/static2/img/vello-tietosuojalauseke.pdf

Sähköisessä yhteydenpidossa käytetään Googlen palvelua (Gmail), joka on yhdysvaltalainen yhtiö ja tietoja voidaan tallentaa EU:n ulkopuolisiin datakeskuksiin. Yritys kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield-kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja se noudattaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisätietoa: https://policies.google.com/privacy?gl=FI&hl=fi

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastietoja/eläintietoja saa käyttää ainoastaan asianosaisen asiakkaan eläimen hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin asiakkaan suostumuksella.

Henkilö- ja eläintiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Mahdolliset manuaaliset asiakastiedot/eläintiedot säilytetään Minski Rädyn kotona lukollisessa tilassa.

Internet-pohjaiseen ajanvarausjärjestelmään tallentuvat ajanvarauksen yksilöivät tiedot eivät ole nähtävissä muille asiakkaille. Koirahuolto Minskiksen ajanvarauskalenteria käytetään tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Lisäksi ajanvarausohjelmaan kirjautumisessa edellytetään käyttäjäkohtaista tunnusta ja salasanaa. Kalenteriohjelman käyttö tallentuu käyttöjärjestelmän lokitietoihin.

Sähköisessä yhteydenpidossa käytetään Googlen palvelua (Gmail), joka on yhdysvaltalainen yhtiö ja tietoja voidaan tallentaa EU:n ulkopuolisiin datakeskuksiin. Yritys kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield-kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja se noudattaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisätietoa: https://policies.google.com/privacy?gl=FI&hl=fi

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastusoikeus: asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Koirahuolto Minskiksen asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

Oikeus tietojen korjaamiseen: Siltä osin kuin asiakas ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle. Ajanvarausjärjestelmään tallennetut tiedot voidaan asiakkaan pyynnöstä oikaista, muuttaa, täydentää tai poistaa kirjallisella pyynnöllä.

Oikeus tietojen poistamiseen: Asiakasrekisteriin tallennettujen omistajan henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä asiakastietojen säilytysajoista. Esitietolomakkeessa saadut ja hierontakorttiin kerätyt tallennetut eläimen tiedot poistetaan pyynnöstä tai kun eläimen viimeisestä käynnistä Koirahuolto Minskiksessä on kulunut 18 kuukautta.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan.

Asiakas voi antaa Koirahuolto Minskikselle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26§ mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää henkilötietolain 30§ mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.

Lisätietoja tietosuojasta saat: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa ja ylläpitää sähköpostilla: koirahuoltominskis@gmail.com

Kaikissa tietosuojaa koskevissa pyynnöissä rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.